Καλωσορίσατε

                                                                                         iisous

 

 

Τὸ Γραφεῖον τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει ἱδρύθη τὸ ἔτος 1998, ἀφοῦ εἶχον προηγηθῆ περὶ τοῦ θέματος συζητήσεις ἐν Συνόδῳ ἐπὶ ἱκανὰ ἔτη. «Ἡ παρουσία τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει δι’ αὐτοτελοῦς Ἀντιπροσωπείας» ἀπετέλεσε θέμα συζητήσεως κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν Διμερῶν Συνομιλιῶν, αἱ ὁποῖαι διεξήχθησαν ἐν Κωνσταντινουπόλει (Φανάριον) μεταξὺ 13-17 Ἰουνίου 1998 μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς Εἰρηνικῆς Ἐπισκέψεως τοῦ πρὸ διμήνου-τότε- ἐκλεγέντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου. Ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ περὶ τοῦ θέματος Συμφωνία κατεγράφη εἰς τὸ Πρακτικὸν ὑπογεγραμμένον «ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τῇ 15ῃ Ἰουνίου 1998» ἐν πνεύματι ἀμοιβαιότητος, καθ’ ὅσον συνεφωνήθη ταυτοχρόνως «ἡ ἵδρυσις τοῦ Γραφείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις». Κατὰ συνέπειαν, καὶ ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτήν, ἡ ἵδρυσις-ὕπαρξις τοῦ ἑνὸς Γραφείου συναρτᾶται μετὰ τῆς ἱδρύσεως-ὑπάρξεως τοῦ ἑτέρου.

Σκοπὸς τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι νὰ παρακολουθῇ τὸν εὐρωπαϊκὸν προβληματισμὸν ἐπὶ συγχρόνων θεμάτων, νὰ συμμετέχῃ εἰς διάλογον ἐπ’ αὐτῶν, ὁσάκις καλεῖται ὑπὸ ἁρμοδίων Ὀργάνων νὰ τοποθετηθῇ μετ’ ἄλλων θρησκευτικῶν ἐκπροσώπων καὶ νὰ συνεννοῆται μετὰ τῶν διαφόρων παραγόντων κατὰ τρόπον ἐκφραστικῶς ἀνάλογον πρὸς τὰ εὐρωπαϊκὰ εἰωθότα. Ἱδρύθη ἐπίσης τὸ Γραφεῖον, διὰ νὰ δώσῃ εὐκαιρίαν εἰς καταλλήλως προετοιμασμένα στελέχη τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν νὰ ἀναλάβουν εὐθύνην εἰς τὴν λεπτὴν καὶ σημαντικὴν ἀποστολὴν τῆς ἐνημερώσεως καὶ τῆς ἀναπτύξεως ἱκανότητος λόγου μετὰ γνώσεως ἐν τῷ μέσῳ τόσον τῆς εὐρωπαϊκῆς ὅσον καὶ τῆς παγκοσμίου οἰκογενείας. Τὸ Γραφεῖον ἡμῶν εἶναι ἕνα χρήσιμον ἐργαλεῖον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁμοῦ μετ’ ἄλλων Ὀργάνων Αὐτῆς, διὰ νὰ κατανοοῦνται καὶ ἀντιμετωπίζωνται αἱ ποικίλαι προκλήσεις, τὰς ὁποίας συνεπάγεται ἡ παγκοσμιοποιημένη πραγματικότης. Ὁ εὐλαβῶς ὑπογραφόμενος ταπεινῶς θεωρεῖ ὅτι ἡ ἵδρυσις τοῦ Γραφείου ὑπῆρξεν ἐντελῶς πρωτότυπος πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μοναδικὴ Ὑπηρεσία Αὐτῆς ἐκτὸς ὁρίων τῆς χώρας ἡμῶν καὶ εὐκαιρία διὰ τὸν ἐμπλουτισμὸν καὶ τὴν διεύρυνσιν τῆς θεματολογίας ὅλων τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ὑψηλὴν ἀποστολὴν νὰ προετοιμάζουν τὰς ἐπισήμους θέσεις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου πρὸς ὑπεύθυνον ἐνημέρωσιν, καταρτισμὸν καὶ προαγωγὴν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, πρὸς ἐπικοινωνίαν μετὰ τοῦ κόσμου γενικῶς καὶ πρὸς ἐμπεριστατωμένην τοποθέτησιν ἐπὶ θεμάτων, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τὴν κοινὴν γνώμην. Μὲ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν τὸ Γραφεῖον ἡμῶν συμβάλλει, ἔστω κατ’ ἐλάχιστον, ἔστω ἀσθενῶς, ὡς ἀντίδοτον εἰς οἱανδήποτε ἐπὶ μέρους τάσιν ἀπομονώσεως καὶ ἐνδοστρεφείας.

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική