γεγονοτα

Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με θέμα: "Μετανάστευση, Ευρώπη και οικονομική κρίση. Ο ρόλος της Εκκλησίας και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις"

Τήν Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 τό Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση παρακολούθησε τίς ἐργασίες τῆς Συνδιάσκεψης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος μέ θέμα «Μετανάστευση, Εὐρώπη καί οἰκονομική κρίση: Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ εὐρωπαϊκές ὑποχρεώσεις», πού πραγματοποιήθηκε στήν ἕδρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στίς Βρυξέλλες. Tό Γραφεῖο ἐκπροσώπησε ὁ Σύμβουλος τῆς Ἀντιπροσωπείας μας πρωτοπρεσβύτερος δρ. Γεώργιος Α. Λέκκας.

Ὁμιλητές τῆς Συνδιάσκεψης ἦταν οἱ ΜanfredWEBER (Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο), MariyaGABRIEL (Ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος), JanOLBRYCHTMEP (Ἐπικεφαλής τῆς Πολωνικῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο), JorgeNunoMayer (Γενικός Γραμματέας CharitasEὐρώπης), JanDEVOLDER (Ἐκπρόσωπος τῆς Κοινότητας SaintEgidio στά Ὄργανα τῆς ΕΕ), EstebanGONZALEZPONS (Ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος), Jean-MarieCARRIERE (Περιφερειακός Διευθυντής τῆς Εὐρωπαϊκῆς ‘Υπηρεσίας τῶν Ἰησουϊτῶν γιά τούς μετανάστες), Ζωή Σακελλιάδου (Συντονίστρια τοῦ Γραφείου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς παράνομης διακίνησης ἀνθρώπων - Anti-Trafficking) καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ΑlainPaulLebeaupin (Νούντσιο στήν ΕΕ).

Στήν Συνδιάσκεψη τονίσθηκε ὅτι τά τελευταῖα χρόνια τό μεταναστευτικό πρόβλημα ἀποκτᾶ ἀνησυχητικές διαστάσεις κυρίως ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τῶν συγκρούσεων στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Εἰδικά τούς τελευταίους μῆνες χιλιάδες μεταναστῶν προσπαθοῦν να εἰσέλθουν παράνομα στήν ΕΕ τήν ἴδια στιγμή πού πολιτικές δυνάμεις ἐντός τῆς ΕΕ ἀναπτύσσουν ἀντιμεταναστευτική ρητορική. Ὑπογραμμίσθηκε ἡ ἀνάγκη ἀναπροσαρμογῆς τῆς εὐρωπαϊκῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς καί τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς ἀσύλου, καθώς γίνονται πλέον πρόδηλες οἱ ἀνεπάρκειες τῆς Συμφωνίας τοῦ Δουβλίνου, καί προτάθηκε ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ προγράμματος TRITON, πού καταρχήν σκοπεῖ στήν προστασία τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς ΕΕ, στήν διάσωση μεταναστῶν, τήν φιλοξενία καί τήν προστασία τους [JanDeVolder], ὥστε νά ἀποφύγουμε μιά καινούργια Λαμπεντούζα πού τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2013 ἀπετέλεσε «τραγωδία ὅλης τῆς Εὐρώπης», ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος EstebanGonzalezPons. Στό πρόσωπο τοῦ μετανάστη ὁ Εὐρωπαῖος ἐξακολουθεῖ νά βλέπει ἕναν κίνδυνο γιά τήν ταυτότητά του καί τονίσθηκε ὁ σημαντικός ρόλος πού καλοῦνται νά παίξουν οἱ Χριστιανικές Ἐκκλησίες στήν ὑπέρβαση τοῦ φόβου τοῦ ξένου μέσω τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλληλοαναγνώρισης, ὅταν μάλιστα σύμφωνα μέ σχετικές μελέτες ἡ ἀνάπτυξη τῆς Εὐρώπης τά ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια μοιάζει ἀναγκαστικά νά συνδέεται μέ τήν παρουσία καί τήν ἐργασία σημαντικοῦ ἀριθμοῦ μεταναστῶν. Ὀφείλουμε νά ἐνεργοποιήσουμε ὅλες τίς χριστιανικές ἀξίες κάθε φορά πού μιλᾶμε γιά τό μέλλον τῶν μεταναστῶν ἐντός τῆς ΕΕ [Ἀρχιεπίσκοπος AlainPaulLebeaupin] καί μάλιστα ἐάν θέλουμε νά δοῦμε στήν ἀρχή τῆς ἀλληλεγγύης τόν κεντρικό ἄξονα τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς ἀσύλου [MariyaGabriel]. Στό πλαίσιο τῆς Συνδιάσκεψης ἀναδείχθηκε ἐπίσης ὡς κατεξοχήν περίπτωση παραβίασης ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἡ παράνομη διακίνηση ἀνθρωπίνων ὄντων [humantrafficking] καί τονίσθηκε ὁ καθοριστικός ρόλος πού καλοῦνται νὰ παίξουν οἱ χριστιανικές Ἐκκλησίες συνεργαζόμενες μέ τούς ἁρμόδιους παράγοντες σέ ἐθνικό καί εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ ἀπάνθρωπου φαινομένου παράνομης διακίνησης μεταναστῶν. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι μόνο κατά τή διετία 2010-2012 ἀναφέρθηκαν σέ εὐρωπαϊκές ἀρχές τριάντα χιλιάδες περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ἀνθρώπων ἐκ τῶν ὁποίων τό 65% εἶναι πολίτες χωρῶν-μελῶν τῆς ΕΕ [Ζωή Σακελλιάδου].