γεγονοτα

Ημερίδα με θέμα την κοινή δράση Εκκλησιών και ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων

Τήν Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 τό Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση συμμετέσχε σέ Σεμινάριο Διαλόγου - Ἡμερίδα μέ θέμα «Κοινή δράση γιά τήν καταπολέμηση τῆς παράνομης διακίνησης ἀνθρωπίνων ὄντων» πού συνδιοργάνωσαν ἡ «Ἐπιτροπή Ἐκκλησία καί Κοινωνία» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνδιάσκεψης Ἐκκλησιῶν (C.Ε.C.) , ἡ «Ἐπιτροπή Συνδιάσκεψης Ἐπισκόπων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας» (C.C.E.E.) καί τό «Εὐρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικῆς Στρατηγικῆς» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στό κτίριο τῆς τελευταίας (Berlaymont), μέ σκοπό τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων μεταξύ ἐκπροσώπων τῶν εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καί ὑπευθύνων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἀναφορικά μέ τό συγκεκριμένο ζήτημα κατάφωρης παραβίασης θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Tό Γραφεῖο ἐκπροσώπησε ὁ Σύμβουλος τῆς Ἀντιπροσωπείας μας πρωτοπρεσβύτερος δρ. Γεώργιος Α. Λέκκας.

Κύριοι ὁμιλητές τοῦ Σεμιναρίου ἦταν οἱ JoseLuisBAZAN καί JoseRAMOSASCENSAO(νομικοί σύμβουλοι τῆς «Ἐπιτροπῆς Συνδιάσκεψης Ἐπισκόπων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας), DorisPESCHKE(Γενική Γραμματέας τῆς «Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐκκλησιῶν γιά τούς Μετανάστες στήν Εὐρώπη»), KatarzynaCUADRAT- GRZYBOWSKA (Συντονίστρια τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Γραφείου κατά τῆς Παράνομης Διακίνησης Ἀνθρώπων» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς), ElenaTIMOFTICIUC(Ἐκπρόσωπος τῆς AIDROMΡουμανίας), Ἀδελφή EugeniaBONETTI (Ἐπικεφαλής τῆς Ὀργάνωσης «Σκλάβοι Ὄχι Πιά», Εὐρωπαϊκό Βραβεῖο Εὐρωπαίου Πολίτου 2013), AidanMcQUADE(Διευθυντής τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης ἐναντίον τῆς Ὑποδούλωσης), BirgitREICHE(Ἐκπρόσωπος τῆς Ὀργάνωσης γιά τήν Ὑποστήριξη Γυναικῶν Βεστφαλίας) κ.α.

Κατά τίς ἐργασίες τοῦ Σεμιναρίου ἀναφέρθηκε ὅτι ἀνέρχονται σέ 800.000 περίπου οἱ ἄνθρωποι πού σήμερα ἀποτελοῦν θύματα παράνομης ἐμπορίας ἀνθρώπων μέ σκοπό τήν σεξουαλική ἐκμετάλευσή τους (κυρίως γυναικῶν καί κοριτσιῶν), τήν καταναγκαστική ἐργασία γιά ἐπαγγελματικές ἤ καί οἰκιακές ἀνάγκες κλπ. Πάνω ἀπό το 60% αὐτῶν εἶναι πολίτες τῆς ΕΕ καί μάλιστα το 16% τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ ὑπολογιζόμενων θυμάτων εἶναι παιδιά, τά ὁποία πωλοῦνται ἀπό λίγες χιλιάδες μέχρι καί 40.000 Εὐρώ ἕκαστο. Ἡ παράνομη διακίνηση ἀνθρώπων συνδέεται ἄμεσα μέ κυκλώματα πορνείας, ἐνῶ σημαντικός ἀριθμός τῶν παρανόμως διακινουμένων ἀνθρώπων εἶναι ἄνδρες, ἄν καί τό συγκεκριμένο ποσοστό διαλάθει τῶν σχετικῶν καταγραφῶν. Στό πλαίσιο τοῦ Σεμιναρίου ἐπισημάνθηκε ἡ σημασία τῆς ἀνάδειξης τοῦ συγκεκριμένου ἐγκλήματος ὡς κατάφωρης παραβίασης τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί προτάθηκαν μέσα ἀντιμετώπισής του (πρόληψη, ἀποζημίωση θυμάτων κλπ.). Ὑπογραμμίσθηκε ἡ ἀνάγκη ἐγρήγορσης ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων φορέων γιά τήν καταπολέμηση τοῦ φαινομένου, τήν πάταξη τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς ἀνοχῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν, ἀλλά καί γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς πλήρους ἐφαρμογῆς τῆς ἀπό τό 2011 σχετικῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὁδηγίας ἀπό τίς ἐθνικές κυβερνήσεις.

Ἡ πραγματοποίηση προγραμμάτων για τήν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου μέ πρωτοβουλία τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν στήν Ἰταλία, τήν Βεστφαλία Γερμανίας καί τήν Ρουμανία, προγράμματα πού παρουσιάσθηκαν στό πλαίσιο τῆς ἐν λόγω Ἡμερίδας ἀπό τίς προαναφερθεῖσες ἐκπροσώπους τῶν πρωτοβουλιῶν αὐτῶν, δημιουργεῖ προϋποθέσεις ἀξιοποίησής τους ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὥστε νά ἀνοίξει ἔτι περαιτέρω τήν βεντάλια τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς της σέ χιλιάδες ἀνήμπορους ἀδελφούς μας πού διακινοῦνται παρανόμως ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καί διαβιοῦν δίπλα μας σέ κατάσταση σύγχρονης δουλείας. Πιθανή καί εὐκτέα ἀνάληψη σχετικῆς πρωτοβουλίας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά μποροῦσε νά τῆς ἐξασφαλίσει τήν διαχείριση σχετικῶν εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων γιά αὐτόν τό σκοπό, καθώς ἀναγνωρίζεται ἀπό τά θεσμικά ὄργανα τῆς ΕΕ ὅτι οἱ τοπικές ἐκκλησίες παρέχουν τίς ἀναγκαῖες ἐγγυήσεις φερεγγυότητας γιά τήν διαχείριση τῶν κονδυλίων αὐτῶν. Πρός τοῦτο, ὅμως, ἀπαιτεῖται νά ἐξευρεθεῖ ὁ κατάλληλος καί ὑπεύθυνος φορέας σύμφωνα μέ τίς εὐρωπαϊκές Ὁδηγίες.

Τέλος ἐπισημαίνεται ὅτι τό Γραφεῖο μας πρότεινε στό πλαίσιο τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδας ἀφ’ ἑνός μέν τήν παρέμβαση τῶν ἐκπροσώπων ὅλων τῶν ἐκπροσωπουμένων ἐκκλησιῶν στήν ΕΕ μέ κοινή ἐπιστολή τους πρός τούς ἀρχηγούς κρατῶν τῆς ΕΕ γιά τήν ἄμεση καί πλήρη ἐφαρμογή τῆς 2011/36/EUΕὐρωπαϊκῆς Ὁδηγίας γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ὑπό συζήτηση φαινομένου καί ἀφ’ ἑτέρου τή λήψη πρωτοβουλιῶν ἐκ μέρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς πρός τρίτες χῶρες πού λειτουργοῦν στήν πράξη ὡς δεξαμενές ἄντλησης παρανόμως διακινουμένων ἀνθρώπων γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου στήν ρίζα του σύμφωνα πάντα μέ τό γράμμα καί τό πνεῦμα τῆς προαναφερθείσας Ὁδηγίας. Οἱ προτάσεις τοῦ Γραφείου μας καταγράφηκαν στά Πρακτικά τῆς Ἡμερίδας γιά τήν περαιτέρω ἀξιοποίησή τους.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2014 Ημερίδα με θέμα την κοινή δράση Εκκλησιών και ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων