γεγονοτα

Συνάντηση εργασίας των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών LIBE και FEMM για τις στρατηγικές αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων

Τήν Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 τό Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση παρακολούθησε κοινή συνάντηση ἐργασίας τῶν Κοινοβουλευτικῶν Ἐπιτροπῶν Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν, Δικαιοσύνης καί Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων (LIBE) καί Δικαιωμάτων Γυναικῶν καί Ἰσότητας τῶν Φύλων (FEMM) μετά τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στό κτίριο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στίς Βρυξέλλες μέ θέμα τήν ἐνημέρωση τῶν εὐρωβουλευτῶν σχετικά μέ τίς στρατηγικές ἀντιμετώπισης τῆς παράνομης διακίνησης ἀνθρώπων σέ εὐρωπαϊκό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο. Tό Γραφεῖο ἐκπροσώπησε ὁ Σύμβουλος τῆς Ἀντιπροσωπείας μας πρωτοπρεσβύτερος δρ. Γεώργιος Α. Λέκκας.

Ὁμιλητές στήν συνάντηση ἐργασίας ἦταν ἡ Συντονίστρια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Γραφείου γιά τήν καταπολέμηση τῆς Παράνομης Διακίνησης Ἀνθρώπων (ΠΔΑ) κα Μύρια Βασιλειάδου ἐκ μέρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί ἡ ἐπικεφαλής τοῦ Γραφείου γιά τήν Παγκόσμια Παρακολούθηση ΠΔΑ τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (UNODC) κα KristiinaKangaspunta, μέ συντονιστή τῆς ἐν λόγω συναντήσεως ἐργασίας τόν Πρόεδρο τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς LIBEκο Moreas.

Συγκεκριμένα ἡ κα Βασιλειάδου ἀναφέρθηκε στήν ἐνδιάμεση ἔκθεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν εὐρωπαϊκή στρατηγική καταπολέμησης τῆς ΠΔΑ κατά τά ἔτη 2012-2016 καί ἐπεσήμανε τήν δέσμευση τοῦ ἁρμόδιου Εὐρωπαίου Ἐπιτρόπου κου Δ. Ἀβραμόπουλου στήν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου ΠΔΑ ὡς ζητήματος πρώτης προτεραιότητας, καθώς, σύμφωνα μέ σχετικές καταγγελίες σέ ἁρμόδιους εὐρωπαϊκούς φορεῖς, μόνο τό χρονικό διάστημα 2010-12 ἔχουν καταγραφεῖ 30.000 περιπτώσεις ἐμπορίας ἀνθρώπων για την παροχή καταναγκαστικῆς ἐργασίας σέ οἴκους ἀνοχῆς, οἰκοδομές, σπίτια καί ἐπιχειρήσεις πού πιθανῶς δραστηριοποιοῦνται δίπλα μας. Ἐπίσης σημαντικός ἀριθμός ἀνθρώπων πού γίνεται ἀντικείμενο ἐμπορίας ὑφίσταται διά τῆς βίας ἀφαίρεση ζωτικῶν ὀργάνων τους γιά μεταμόσχευση. Ἡ Συντονίστρια ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, στά παιδιά τῶν φαναριῶν πού ἐκβιάζονται καί βιάζονται γιά νά ἀσκοῦν ἐπαιτεία. Τό σύνολο τῶν παράνομων δραστηριοτήτων πού σχετίζεται μέ τήν ΠΔΑ καί τήν ἐμπορία τους ἀφήνει στούς ἐγκληματίες διακινητές τους κέρδος πού ξεπερνᾶ ἐτησίως τά 200 δις Ευρώ. Οἱ εὐρωβουλευτές πού συμμετεῖχαν στήν ἐνημέρωση πληροφορήθηκαν ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἔχει δημιουργήσει ἡλεκτρονική πλατφόρμα μέ πάνω ἀπό 100 ΜΚΟ γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου. Ἡ προστασία ἑστιάζεται στά παιδιά καί μάλιστα σέ συγκεκριμένες κατηγορίες εὐάλωτων παιδιῶν, ἀλλά καί στίς γυναῖκες λόγω τοῦ ὑψηλοῦ ποσοστοῦ θυματοποίησής τους μέ σκοπό τήν ἐφαρμογή στό εὐρωπαϊκό πεδίο πρόσφατης σχετικῆς ἔκθεσης τοῦ ΟΗΕ. Παρατηρήθηκε ὅτι ἐνῶ ὑπάρχουν ἐπαρκῶς σχετική νομοθεσία, κονδύλια καί δομές, καθυστερεῖ ἡ ἐφαρμογή τῆς ὑπάρχουσας νομοθεσίας. Στίς ἐπίμονες ἐρωτήσεις σημαντικοῦ ἀριθμοῦ εὐρωβουλευτῶν πού παρερεύθηκαν στήν συνάντηση γιά τίς πρωτοβουλίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς προκειμένου γιά τήν συμμόρφωση τῶν Κρατῶν-Μελῶν, ἡ Συντονίστρια ἀναφέρθηκε στήν ἀνάγκη νά καταπολεμηθεῖ ἡ ζήτηση τῶν σχετικῶν ὐπηρεσιῶν, νά ποινικοποιηθεῖ ἡ χρήση τους καί νά παρακολουθηθεῖ ἡ ροή τοῦ χρήματος, ὥστε νά ἐντοπισθοῦν ἐκεῖνοι πού ἐπωφελοῦνται χρηματικά ἀπό τήν ΠΔΑ καί ἐμπορία τους. Ἀναφέρθηκε ὅτι ἐπίκειται ἐκπόνηση μελέτης γιά τήν χρήση τῶν εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων πού ἔχουν ἕως τώρα δαπανηθεῖ γιά τήν πάταξη τοῦ φαινομένου καί ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή προτίθεται νά συνεργασθεῖ μέ τίς τοπικές ἐκκλησίες καί τίς ΜΚΟ γιά τήν ἀποτελεσματική ἐφαρμογή τῆς σχετικῆς εὐρωπαϊκῆς καί διεθνοῦς νομοθεσίας.

Ἀπό τήν μεριά της η κα Kangaspuntaἐνημέρωσε τούς παρισταμένους ὅτι τή διετία 2010-12 τό Γραφεῖο της ἔχει ἐντοπίσει ὅτι τά θύματα ΠΔΑ προέρχονται παγκοσμίως ἀπό 152 χῶρες. Ἀπό αὐτά τό 53% τῶν θυμάτων ἔχει ὑποστεῖ σεξουαλική ἐκμετάλλευση, ἐνῶ στό 43% ἔχει ἐπιβληθεῖ καταναγκαστική ἐργασία. Ἀναφέρθηκε μάλιστα ὅτι ἐνῶ τό 66% τῶν θυμάτων σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο σχετίζεται μέ σεξουαλική κακοποίηση, τό 64% τῶν θυμάτων στήν περίπτωση τῆς Ἀσίας σχετίζεται μέ καταναγκαστική ἐργασία. Ἐπίσης, παρά τό γεγονός ὅτι σχετικό Πρωτόκολλο τοῦ ΟΗΕ ἔχει τεθεῖ σε ἰσχύ ἀπό το 2003, μέχρι καί σήμερα 2 δις ἀνθρώπων παγκοσμίως δέν καλύπτονται ἀπό νομοθεσία. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό, παρατήρησε ἡ κα Kangaspunta, ὅτι ἄν καί τήν τελευταία δεκαετία ἔχει διπλασιασθεῖ παγκοσμίως ὁ ἀριθμός τῶν παιδιῶν πού διακινοῦνται παρανόμως, δέν παρατηρεῖται καί ἀνάλογη αὔξηση στίς σχετικές καταδικαστικές ἀποφάσεις.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2014 Συνάντηση εργασίας των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών LIBE και FEMM για τις στρατηγικές αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων